Vlada Crne Gore je na jučerašnoj sjednici usvojila Nacionalnu strategiju za mlade 2017-2021, s akcionim planom za 2017. godinu.

U cilju uključivanja mladih u donošenje odluka i sprovođenje javnih politika, Strategijom je postavljen formalni okvir za sistematično unapređenje položaja mladih u Crnoj Gori i utvrđene su nadležnosti subjekata omladinske politike, dugoročni ciljevi i aktivnosti, kao i finansijske, administrativne i druge mjere za njihovo ostvarivanje.

Kao strateški ciljevi u oblasti razvoja omladinske politike definisani su:

otklanjanje barijera za pristup tržištu rada, podrška razvoju preduzetništva mladih, smanjenje neaktivnosti mladih, podrška razvoju neformalnog učenja, povećanje mobilnosti mladih, unapređenje kvaliteta kulturnih sadržaja za mlade, kao i unapređenje okvira za sprovođenje Strategije. Uz Stategiju je usvojen i Akcioni plan za 2017. godinu sa detaljno određenim mjerama, aktivnostima i njihovim nosiocima.

Strategiju za mlade 2017-2021. možete preuzeti ovdje.

U ime Foruma MNE i organizacija koje su je podržale, u radu radne grupe za izradu juče usvojene strategije je učestvovala Tamara Čirgić, programska menadžerka Foruma MNE.