Usvojen prvi Zakon o mladima u Crnoj Gori

Nakon više od dvije godine dugog procesa, konačno su poslanici crnogorskog parlamenta usvojili Zakon o mladima kojim se prvi put uređuje omladinska politika i rad u Crnoj Gori, definišu aktivnosti subjekata koji učestvuju u njenom kreiranju i sprovodenju i uređuju pitanja od interesa za djelovanje mladih.

Zakonom je određeno da su mladi lica koja imaju od 15 do 30 godina. Takođe, po prvi put se definišu i preciziraju aktivnosti koje se odnose na omladinsku politiku, omladinski rad, institucionalnu brigu o mladima, utvrđuju oblici i finansiranje organizovanja, djelovanje mladih na lokalnom i državnom nivou i druga pitanja od značaja za mlade. Zakonom su utvrđena načela na kojima se zasniva omladinska politika - jednakosti, volonterizma, solidarnosti, dobrovoljnosti, partnerstva, sposobnosti i naučnim saznanjima radi dobrovoljnog učešća mladih u svim oblastima društvenog života u skladu sa sopstvenim izborom.

Zakonom se garantuje jednakost mladih u ostvarivanju prava, bez obzira na nacionalnu pripadnost, rasu, pol, jezik, vjeru, crkveno porijeklo i imovinsko stanje, članstvo u političkim, sindikalnim i drugim organizacijama, invaliditet, zdravstveno stanje, fizički izgled, seksualnu orijentaciju, rodni identitet i drugo lično svojstvo. 

Za ostvarivanje omladinske politike donosi se nacionalna i opštinske strategija za mlade kojima se definišu prioritetne aktivnosti na tim nivoima. Nacionalnu strategiju za mlade donosi Vlada Cme Gore, na prijedlog Uprava za mlade i sport za pet godina. 

Zakonom se propisuje da organ državne uprave nadležan za poslove prosvjete obrazuje Savjet za mlade, kao stručno i savjetodavno tijelo, sa mandatom od četiri godine. 

U ime Foruma MNE u radnoj grupi za izradu zakona učestvovala je Elvira Hadžibegović Bubanja, izvršna direktorka.

Zakon o mladima možete preuzeti na ovom linku.