Kampanja Informacija upravo sada! Mladi pitaju!

Forum MNE je, u saradnji sa Upravom za mlade i sport, učestvovao u evropskoj kampanji o pravu mladih na informisanje, koju je pokrenula ERYICA (Evropska agencija za informisanje i savjetovanje mladih), uz podršku Savjeta Evrope. Kampanja je trajala od 17. aprila 2012. godine do kraja 2012. godine. Pokretanjem kampanje je obilježen i Evropski dan informisanja mladih, 17.april.

Kampanja je imala za cilj podizanje svijesti među mladim ljudima, donosiocima odluka i medijima o pravu mladih na informisanje, kao ključnom preduslovu za ostvarenje njihovih prava.

Poštovanje demokratije, ljudskih prava i fundamentalnih sloboda obuhvata pravo mladih ljudi na pristup kompletnim, tačnim, objektivnim, razumljivim i provjerenim informacijama na sva njihova pitanja i potrebe. Ovo pravo na informacije je prepoznato u Univerzalnoj deklaraciji ljudskih prava, u Konvenciji dječijih prava, u Evropskoj konvenciji za zaštitu ljudskih prava i fundamentalnih sloboda, u Preporukama N° (90) 7 i CM/Rec (2010)8 o informisanju mladih Savjeta Evrope, kao i u Bijeloj knjizi o mladima Evropske komisije (2001).

Ključni partneri u sprovođenju kampanje u Crnoj Gori su bili: Zavod za zapošljavanje – CIPS Podgorica (Centar za informisanje i profesionalno savjetovanje), IOM – Međunarodna organizacija za migracije, Univerzitet Crne Gore – Kancelarija za međunarodnu saradnju, Ministarstvo za informaciono društvo, Gimnazija „Slobodan Škerović", NVO Mladi info Montenegro, NVO Kompas, Studentski parlament Univerziteta Donja Gorica (UDG), Crnogorski omladinski forum (COF). Kampanja je tokom njenog trajanja bila otvorena za uključivanje svih subjekata koji procijene da je učešće u kampanji od značaja za njihov rad, usluge i programe za mlade.

Ključni događaji kampanje u Crnoj Gori:

  • 17. april – pokretanje kampanje;
  • online forma Mladi pitaju! putem koje su mladi posatvljali pitanja iz različitih oblasti, kako bi dobili informacije o servisima, mehanizmima i programima za ostvarivanje svojih prava u različitim oblastima;
  • konkursa za fotografiju;
  • aktivnosti mladog Ambasadora informisanja, facebook stranica kampanje, trening za mlade ambasadore iz Evrope, koji je održan na Malti – na treningu je učestvovala mlada ambasadorka iz Crne Gore, Mirha Tahirović.
  • trening o kvalitetnom informisanju mladih za profesionalce koji se bave informisanjem mladih s ciljem da:podigne nivo svijesti učesnika/učesnica o karakteristikama informisanja mladih, osnažiih za medijaciju u oblasti informisanja mladih, obezbijedi set znanja i vještina potrebnih za medijaciju u oblasti informisanja mladih, unaprijedi kapacitete profesionalaca koji rade u oblasti informisanja mladih, pospiješi umrežavanje i međusektorsku saradnju i pruži podršku u kreiranju plana aktivnosti informisanja mladih.Sastav grupeod 12 učesnika/učesnica činile su osobe koje se u svojim profesijama susrijeću s informisanjem i savjetovanjem mladih: pedagog, bibliotekarka, koordinatorka savjetovališta za mlade pri Domu zdravlja, savjetnica za profesionalni razvoj, kao i osobe koje su aktivne u omladinskim/studentskim organizacijama (volonteri, edukatori).
  • internet stranica www.mladipitaju.me je nastala kao rezultat aktivnosti tokom evropske kampanje Informacija uPRAVO sada!Mladi pitaju! Internet stranica sadrži značajan broj pitanja koja su mladi ljudi postavljali tokom kampanje, kao i odgovore koji su dati uz konsultaciju relevantnih ministarstava, institucija, organizacija, internet stranica. Navedene informacije daju osnovne podatke o datoj temi i upućuju na koji način mladi ljudi mogu dublje istražiti pitanja i teme koja ih interesuju. Zahvaljujemo ministarstvima i relevantnim institucijama i organizacijama koje su pružile podršku odgovarajući na pojedina pitanja mladih: Univerzitet Crne Gore – Kancelarija za međunarodnu saradnju, Zavod za zapošljavanje – CIPS Podgorica (Centar za informisanje i profesionalno savjetovanje), Ministarstvo prosvjete i sporta, Ministarstvo za informaciono društvo i telekomunikacije, Ministarstvo zdravlja, Ministarstvo održivog razvoja i turizma, Ministarstvo kulture, Ministarstvo pravde i ljudskih prava, Centar „Ljubović", sajt roditelji.me,
  • Promovisanje kampanje u medijima, na sajtovima i društvenim mrežama;
  • Promovisanje kampanje na događajima za mlade i sa mladima.